Biz barada

“Nur Plastik” – Hojalyk Jemgyýeti

“Nur Plastik” – Hojalyk Jemgyýeti 2022-nji ýylda döredildi. Heniz täze döredilendigine garamazdan bu ýerdäki zähmet çekýän işgärleriň ählisi diýen ýaly öňden bäri bu ugurlarda işläp, uly tejribeler topladylar. Hazirki wagtda hojalyk jemgyýetimizde tejribeli işgärleriň 100-den gowragy zähmet çekýär. “Nur Plastik” Hojalyk Jemgyýetinde esasan polietilen, polipropilen we plastmassa önümleriniň köp görnüşleri öndürilýär we käbir görnüşleri bolsa sargytlar boýunça daşary ýurtlardan import edilýär. Müşderilerimiziň islegleriniň doly kanagatlandyrylmagy Hojalyk Jemgyýetimiziň iň uly üns berýän ugrudyr Biz ony öz baş wezipämiz hökmünde kabul edýäris. Häzirki wagtda Hojalyk Jemgyýetimizde bu ugra degişli uly işler ýerine ýetirilýär.

Amatly

Biziň hojalyk jemgyýetimizde siz özüňize gerek bolan polipropilen,polietilen we plastmassa önümlerini amatly nyrhlar boýunça satyn alyp bilersiňiz

Ynamly hyzmatdaşlyk

“Nur Plastik” Hojalyk Jemgyýeti berk, ygtybarly hem-de geljegi uly hyzmatdaşlyklar üçin hemişe taýýardyr

100+

Ýyllyk tejribeli işgärler

5

Esasy iş ugurlary

15+

Hemişelik alyjylar

80

Ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk

Biz siziň üçin iň ynamly saýlaw!

Geljek üçin ösüş meýilnamalarymyz